Název projektu

Memory of Nature – Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko – Slovenskom prihraničí.

Vedoucí partner:

VITALITA n.o. LEHNICE, Lehnice č. 113 930 37 Lehnice, www.vitalitalehnice.sk

Hlavní přeshraniční partner:

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JIŽNÍ MORAVY Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, www.khkjm.cz

ITMS kód projektu:

22420220049

Začátek projektu / Konec projektu:

01. 02. 2015 / 30. 09. 2015

Zachování nezměněné kvality přírody a krajiny prostřednictvím revitalizace historických krajinných prvků v urbanisticky vysoce zatížených oblastech, zmapování fondů historických parků, prezentace hodnotových přírodních celků vytvořených činností člověka v historicko-environmentálním kontextu, zpracování koncepce - metodiky pro sledování a revitalizaci.

Zachování nezměněné kvality přírody a krajiny prostřednictvím revitalizace historických krajinných prvků v urbanisticky vysoce zatížených oblastech, zmapování fondů historických parků, prezentace hodnotových přírodních celků vytvořených činností člověka v historicko-environmentálním kontextu, zpracování koncepce - metodiky pro sledování a revitalizaci.

Specifické cíle projektu:
1.

Zmapování a prezentace hodnotových přírodních celků vytvořených činností člověka v Trnavském a Jihomoravském samosprávném kraji.

2.

Realizace intervence zaměřené na revitalizaci historického parku s cílem výměny zkušeností v aspektu zachování cenného přírodního dědictví.

3.

Zahájení fóra dotčených (krajinný architekti, památkáři, environmentalisté) v aspektu přípravy společného postupu ochrany a revitalizace přírodních památek.

Identita krajiny a prostředí, ve kterém žijeme, je úzce spjata s historií, zvyklostmi a tradicemi. Způsobem života našich předků, kteří dané území osídlovali a následně budovali až na současný tvar. V současnosti mnohokrát zapomínáme na skutečné hodnoty, které zde máme, a naši předkové před mnoha lety pro nás vybudovali. Nesourodým způsobem se mnohokrát znevažují a znehodnocují prvky v zemi av sídlech, které identitu danému prostředí dávali. Historické dědictví v podobě zámků, kurií, hradů, Kalvárii, klášterů, božích muk a parků dává jedinečnost prostředí a tvoří kostru vlastní identity obce, ve které se nachází. Dává prostoru atmosféru, která zvyšuje atraktivitu země, její estetickou i duchovní hodnotu a pozorovateli poskytne zážitek na duchovní úrovni. Vytvářejí v prostoru atmosféru "Genius Loci" - duch místa.

V 16. - 19. století vznikalo v České republice mnoho zahrad a parků, z nichž mnohé založili významní zahradní architekti. Objekty historických parků představují v obci nebo městě důležitou hodnotu jedinečného kulturního a historického dědictví spojeného s přírodním prostředím. Jsou přínosem pro společnost, potvrzují a vysvětlují její původ, příčinu vzniku, spojitosti a návaznosti na historii daného kraje, regionu či okresu.

Jihomoravský kraj je výrazným krajem s vysokou kvantitou a různorodostí historických objektů. Zvláště specifické jsou zámečky a kurie s charakteristickými rozlehlými parky, které většinou sloužily jako letní sídla šlechty. Hospodářský úpadek někdejších majitelů, dvě hrůzné světové války a někdy i nepochopení kulturně-společenského významu těchto objektů zredukovalo jejich počet natolik, že dnes zůstalo v Česku už jen několik takových parků, které si zachovaly svůj původní vzhled.


Historické parky jsou výrazným krajinotvorných prvkem s nevyčíslitelnou hodnotou. Území dodávají jedinečné kulturní, historické a estetické hodnoty. Vytvářejí v prostoru jedinečnou atmosféru. Historická zeleň jako plošně-prostorová architektonicko-vegetační kompozice představuje jedinečnou formu kulturního dědictví každého národa, která se musí chránit. Jejím specifikem je především skutečnost, že se jedná převážně o biologickou hmotu, která je ve své podstatě proměnlivá v průběhu času, což má vliv na charakter kulturní památky.

Park je syntézou přírodních prvků, architektury a umění, ve kterém se využívá, obohacuje a vyjadřuje bohatství a rozmanitost přírodních podmínek. Jako kulturní výtvor park tvoří uměle koncipované a realizované společenství parkových rostlin. Jejich kulturní hodnota spočívá především v podobě, kterou jim vpečetil člověk, a která se více či méně liší od jejich potenciální přírodní podoby. Kulturní hodnota je poplatná době vzniku historické zeleně, nese znaky určitého slohového období nebo lokální kultury. Její zachování je možné jen neustálou péčí, bez které by převládla její potenciální přírodní podoba, se kterou se setkáme v každém zanedbaném či opuštěném objektu historické zeleně. Historické parky tvoří nedílnou součást nemovité kulturní památky a vytváří pro historický objekt specifické prostředí. Jejich kvalita a význam se odvozuje od architektonického řešení, biologické hmoty a současného stavu. Jelikož se jedná o živou hmotu, je nutná jejich pečlivá permanentní odborná údržba a postupem času i revitalizace. Historické parky se musí udržovat tak, aby se zachovaly i pro další generace.

Jak v Trnavském samosprávném kraji, tak iv Jihomoravském kraji se v posledním období rozmohla investiční výstavba v obytných i průmyslových zónách, dochází k výraznému zahušťování urbanistických celků. V aspektu ochrany přírody a krajiny se sice vymezily chráněné krajinné oblasti, které jsou ošetřeny zákonem, nicméně je velké množství stanovišť, které byly realizovány plánovaně, a jsou součástí velkých architektonických celků jako krajinné prvky (parky historických objektů, přirozené parkové centra měst a obcí), které mají trvalou environmentální a historickou hodnotu, avšak jsou urbánní činností ohrožovány a zároveň jsou i posledními zbytky hodnotové přírody na rozsáhlých zastavěných územích. Jak na slovenské, tak i na české straně jsou to historické parky, které je nutné zmapovat, navrhnout intervenční opatření na jejich realizaci a zpřístupnit je pro širokou veřejnost - dostat je do povědomí v aspektu vzdělávání a propagace.

Mapování historických parků a přírodních fragmentů jako součástí objektů kulturního dědictví v Jihomoravském kraji

Úkolem aktivity bylo zmapovat poslední zbytky člověkem vytvořených stanovišť nacházejících se u historických objektů patřících do národního kulturního dědictví. Předmětem aktivity bylo vytvoření tištěné prezentace fondu historických parků v JMK včetně fotodokumentace, vyzvednutí specifik každého území a aktivit pro jejich zachování. Mapování probíhalo ve20ti zvolených lokalitách:

 • Boskovice
 • Blansko
 • Brno – Špilberk
 • Židlichovice
 • Sokolnice
 • Mikulov
 • Lednice
 • Valtice – Zámok Valtice
 • Ždánice
 • Strážnice
 • Veselý nad Moravou
 • Milotice
 • Slavkov u Brna
 • Výškov
 • Bučovice
 • Miroslav
 • Moravský Krumlov
 • Vranov nad Dyjí
 • Lechovice
 • Bohutice

Mapování historických parků a přírodních fragmentů jako součástí objektů kulturního dědictví v Trnavském samosprávném kraji

Úkolem aktivity bylo zmapovat poslední zbytky člověkem vytvořených stanovišť nacházejících se u historických objektů patřících do národního kulturního dědictví. Předmětem aktivity bylo vytvoření tištěné prezentace fondu historických parků v TTSK včetně fotodokumentace, vyzvednutí specifik každého území a aktivit pro jejich zachování. Mapování probíhalo ve20ti zvolených lokalitách:

 • Čakany
 • Hubice
 • Lehnice – Veľký Lég
 • Kráľovičove Kračany – Lesné Kračany
 • Abrahám
 • Sládkovičovo
 • Sereď
 • Tomášikovo
 • Dolné Trhovište
 • Hlohovec
 • Chtelnica
 • Pečeňady
 • Rakovice
 • Sokolovce
 • Moravský Svätý Ján
 • Jablonica
 • Rohov
 • Holíč
 • Dolná Krupá
 • Trstín

Zpracování dendrologického průzkumu ve vybrané přírodní památce Jihomoravského kraje

Aktivita se zaměřovala na zpracování dendrologického plánu pro realizaci revitalizace vybraného parkového objektu v Jihomoravském kraji. V rámci průzkumu se určí druh dřevin, parametry dřevin, jejich počet a zdravotní stav. Na základě těchto údajů byla stanovena společenská hodnota dřevin. Součástí průzkumu byla i prezentace metodiky zpracování revitalizačních projektů historických parků. Dendrologický průzkum probíhal ve dvou lokalitách - dvou historických parcích. Jedná se o pilotní prezentaci činností a opatření směřujících k revitalizaci a zachování historických parků.

Revitalizace historického parku v Lehnicích

Aktivita se zaměřovala na provedení pilotního projektu revitalizace historického parku. Revitalizace probíhala ve formě ošetření a kácení stromů, s náhradní výsadbou na základě zpracovaného a schváleného dendrologického plánu. Tato aktivita bude sloužit jako prezentace bestpractices pro realizací dalších revitalizačních projektů v rámci Trnavského a Jihomoravského kraje.

Prezentace historických parků a přírodních fragmentů TTSK pro žáky základních a středních škol a širokou veřejnost

Jedná se o vytvoření a vybavení prezentační a vzdělávací místnosti v historickém kostele nacházejícím se uprostřed parku v obci Lehnice. Umístění prezentační a vzdělávací místnosti je strategické vzhledem k přítomnosti historického parku, který byl v rámci projektu revitalizovaný. Žáci, studenti a široká veřejnost tak získají nejen přehled o historických parcích nacházejících se na území Trnavského kraje, ale budou mít i reálný příklad, jak lze zrevitalizovat historický park, zvýšit jeho estetickou a společenskou hodnotu a zachovat ho pro budoucí generace.

Prezentace historických parků a přírodních fragmentů JMK pro žáky základních a středních škol a širokou veřejnost

Prezentace historických parků interaktivní formou. Zatímco na slovenské straně se vytvořila jedna stálá místnost pro prezentaci historických parků ležících v TTSK, na straně Hlavního přeshraničního partnera byla zvolena interaktivnější forma. Bylo vytvořeno 16 ks prezentačních panelů o historických parcích JMK a jeden prezentační altán pro výstavu přírodní památky a parky JMK. Tímto způsobem budou výstupy projektu prezentovány pro školy, instituce a i širokou veřejnost.

Vizualizace a zpřístupnění mapování historických parků a přírodních fragmentů v Trnavském a Jihomoravském kraji - www.historickeparky.eu

Online forma prezentace výstupů projektu. Byla vytvořena společná doména www.historickeparky.eu, která bude zastřešovat všechny výstupy projektu. Jedná se o online prezentaci historických parků ležících na území TTSK a JMK, včetně fotodokumentace, popisu, zajímavostí, mapy.

V rámci projektu došlo k vytvoření a upevnění udržitelných společných přeshraničních struktur a vztahů vytvořením stabilní kooperační sítě za účelem propojení obou krajů na bázi řešení problematiky ochrany přírody a krajiny v aspektu zachování a revitalizace krajinných prvků s trvalou environmentální a historickou hodnotou. Nastavení takových vazeb bude potenciálem pro utužení spolupráce všech orgánů a zúčastněných organizací na území obou krajů, které budou projektem dotčeny. Z toho důvodu realizací projektových aktivit dojde k přeshraničnímu rozvoji spoluprací, jejichž východiskem jsou investice do revitalizace posledních zbytků hodnotové přírody na rozsáhlých zatavených aglomeracích přeshraničního území.

V rámci projektu došlo k vytvoření přeshraničního partnerství mezi neziskovou organizací VITALITA no Lehnice (SR) a KRAJSKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU JIŽNÍ MORAVY (ČR). Toto partnerství není založeno prioritně na vypracování projektu a vzájemné kooperaci při realizaci jednotlivých aktivit, ale především na vzájemné spolupráci při udržitelnosti výstupu projektu. Kromě projektového partnerství se realizací projektu vytvořilo institucionální partnerství i mezi sítěmi dotčených odborníků v oblasti (krajinní architekti, památkáři, environmentalisté z obou dotčených regionů...), kteří se společně podíleli na dosažení výstupů projektu, navzájem se seznámí a budou moci participovat na společných projektech.