Názov projektu

Memory of Nature – Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko – Slovenskom prihraničí.

Vedúci partner:

VITALITA n.o. LEHNICE, Lehnice č. 113 930 37 Lehnice, www.vitalitalehnice.sk

Hlavný cezhraničný partner:

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JIŽNÍ MORAVY Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, www.khkjm.cz

ITMS kód projektu:

22420220049

Začiatok projektu / Koniec projektu:

01. 02. 2015 / 30. 09. 2015

Zachovanie nezmenenej kvality prírody a krajiny prostredníctvom revitalizácie historických krajinných prvkov v urbánne vysoko zaťažených oblastiach, zmapovanie fondov historických parkov, prezentácia hodnotových prírodných celkov vytvorených činnosťou človeka v historicko - environmentálnom kontexte spracovanie koncepcie - metodiky na monitorovanie a revitalizáciu.

Špecifické ciele projektu:
1.

Zmapovanie a prezentácia hodnotových prírodných celkov vytvorených činnosťou človeka v Trnavskom a Juhomoravskom samosprávnom kraji

2.

Realizácia intervencie zameranej na revitalizáciu historického parku s cieľom výmeny skúseností v aspekte zachovania cenného prírodného dedičstva.

3.

Iniciovanie fóra dotknutých ( krajinný architekti, pamiatkari, environmentalisti) v aspekte prípravy spoločného postupu ochrany a revitalizácie prírodných pamiatok.

Identita krajiny a prostredia v ktorom žijeme je úzko spätá s históriou, zvyklosťami a tradíciami. Spôsobom života našich predkov, ktorí dané územie osídľovali a následne budovali až na súčasný tvar. V súčasnosti mnohokrát zabúdame na skutočné hodnoty, ktoré tu máme a naši predkovia pred mnohými rokmi pre nás vybudovali. Nedôsledným spôsobom sa mnohokrát znevažujú a znehodnocujú prvky v krajine a v sídlach, ktoré identitu danému prostrediu dávali. Historické dedičstvo v podobe zámkov, kúrií, hradov, kalvárií, kláštorov, božích múk a parkov dávajú jedinečnosť prostrediu a tvoria kostru vlastnej identity obce, v ktorej sa nachádzajú. Dávajú priestoru atmosféru, ktorá zvyšuje atraktivitu krajiny, jej estetickú i duchovnú hodnotu a pozorovateľovi poskytne zážitok na duchovnej úrovni. Vytvárajú v priestore atmosféru „Genius Loci“ – duch miesta.

V minulosti Slovensko tvorilo najurbanizovanejšiu časť Uhorska. V 16. – 19. storočí tu vzniklo veľa záhrad a parkov, z ktorých mnohé založili významní záhradní architekti. Objekty historických parkov predstavujú v obci alebo meste dôležitú hodnotu jedinečného kultúrneho a historického dedičstva spojeného s prírodným prostredím. Sú prínosom pre spoločnosť, potvrdzujú a vysvetľujú jej pôvod, príčinu vzniku, spojitosti a nadväznosti na históriu daného kraja, regiónu či okresu.

Trnavský samosprávny kraj je výrazným krajom s vysokou kvantitou a rôznorodosťou historických objektov. Zvlášť špecifické sú kaštiele a kúrie s charakteristickými rozľahlými parkami, ktoré zväčša slúžili ako letné sídla šľachty. No hospodársky úpadok niekdajších majiteľov, dve skazonosné svetové vojny a niekedy aj nepochopenie kultúrno-spoločenského významu týchto objektov zredukoval ich počet natoľko, že dnes zostalo na Slovensku už iba niekoľko takých parkov, ktoré si zachovali svoj pôvodný vzhľad.

Historické parky sú výrazným krajinotvorným prvkom s nevyčísliteľnou hodnotou. Územiu dodávajú jedinečné kultúrne, historické a estetické hodnoty. Vytvárajú v priestore jedinečnú atmosféru. Historická zeleň ako plošno-priestorová architektonicko-vegetačná kompozícia predstavuje jedinečnú formu kultúrneho dedičstva každého národa, ktorá sa musí chrániť. Jej špecifikom je predovšetkým skutočnosť, že sa jedná prevažne o biologickú hmotu, ktorá je vo svojej podstate premenlivá v priebehu času, čo má vplyv na charakter kultúrnej pamiatky.

Park je syntézou prírodných prvkov, architektúry a umenia, v ktorom sa využíva, obohacuje a vyjadruje bohatstvo a rozmanitosť prírodných podmienok. Ako kultúrny výtvor park tvoria umelo koncipované a realizované spoločenstvá parkových rastlín. Ich kultúrna hodnota spočíva predovšetkým v jej podobe, ktorú jej v pečatil človek, a ktorá je viac či menej odlišná od jej potenciálnej prírodnej podoby. Kultúrna hodnota je poplatná dobe vzniku historickej zelene, nesie znaky určitého slohového obdobia alebo lokálnej kultúry. Jej zachovanie je možné len neustálou starostlivosťou, bez ktorej by prevládla jej potenciálna prírodná podoba, s ktorou sa stretneme v každom zanedbanom či opustenom objekte historickej zelene. Historické parky tvoria neoddeliteľnú súčasť nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a vytvára pre historický objekt špecifické prostredie. Ich kvalita a význam sa odvodzuje od architektonického riešenia, biologickej hmoty a súčasného stavu. Keďže sa jedná o živú hmotu je potrebná ich permanentná odborná údržba, starostlivo a postupom času i revitalizácia. Historické parky sa musia udržiavať tak, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie.

Mapovanie historických parkov a prírodných fragmentov ako súčastí objektov kultúrneho dedičstva v Juhomoravskom kraji

Úlohou aktivity bolo zmapovať posledné zvyšky človekom vytvorených biotopov nachádzajúcich sa pri historických objektoch patriacich do národného kultúrneho dedičstva. Predmetom aktivity bolo vytvorenie printovej prezentácie fondu historických parkov v JMK vrátane fotodokumentácie, vyzdvihnutia špecifík každého územia a aktivít pre ich zachovanie Mapovanie prebiehalo v 20tich zvolených lokalitách:

 • Boskovice
 • Blansko
 • Brno – Špilberk
 • Židlichovice
 • Sokolnice
 • Mikulov
 • Lednice
 • Valtice – Zámok Valtice
 • Ždánice
 • Strážnice
 • Veselý nad Moravou
 • Milotice
 • Slavkov u Brna
 • Výškov
 • Bučovice
 • Miroslav
 • Moravský Krumlov
 • Vranov nad Dyjí
 • Lechovice
 • Bohutice

Mapovanie historických parkov a prírodných fragmentov ako súčastí objektov kultúrneho dedičstva v Trnavskom samosprávnom kraji

Úlohou aktivity bolo zmapovať posledné zvyšky človekom vytvorených biotopov nachádzajúcich sa pri historických objektoch patriacich do národného kultúrneho dedičstva. Predmetom aktivity bolo vytvorenie printovej prezentácie fondu historických parkov v TTSK vrátane fotodokumentácie, vyzdvihnutia špecifík každého územia a aktivít pre ich zachovanie. Mapovanie prebiehalo v 20tich zvolených lokalitách:

 • Čakany
 • Hubice
 • Lehnice – Veľký Lég
 • Kráľovičove Kračany – Lesné Kračany
 • Abrahám
 • Sládkovičovo
 • Sereď
 • Tomášikovo
 • Dolné Trhovište
 • Hlohovec
 • Chtelnica
 • Pečeňady
 • Rakovice
 • Sokolovce
 • Moravský Svätý Ján
 • Jablonica
 • Rohov
 • Holíč
 • Dolná Krupá
 • Trstín

Spracovanie dendrologického prieskumu vo vybranej prírodnej pamiatke Juhomoravského kraja

Aktivita sa zameriavala na spracovanie dendrologického plánu pre realizáciu revitalizácie vybraného parkového objektu v Juhomoravskom kraji. V rámci prieskumu sa určí druh drevín, parametre drevín, ich počet a zdravotný stav. Na základe týchto údajov sa určila spoločenská hodnota drevín. Súčasťou prieskumu bola aj prezentácia metodiky spracovania revitalizačných projektov historických parkov. Dendrologický prieskum prebiehal v dvoch lokalitách – dvoch historických parkoch. Jedná sa o pilotnú prezentáciu činností a opatrení smerujúcich k revitalizácii a zachovaniu historických parkov.

Revitalizácia historického parku v Lehniciach

Aktivita sa zameriavala na vykonanie pilotného projektu revitalizácie historického parku. Revitalizácia prebiehala vo forme ošetrenia a výrubu stromov, s náhradnou výsadbou na základe spracovaného a schváleného dendrologického plánu. Táto aktivita bude slúžiť ako prezentácia best practices pre realizáciou ďalších revitalizačných projektov v rámci Trnavského a Juhomoravského kraja.

Prezentácia historických parkov a prírodných fragmentov TTSK pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť

Jedná sa o vytvorenie a vybavenie prezentačnej a vzdelávacej miestnosti v historickom kaštieli nachádzajúcom sa uprostred parku v obci Lehnice. Umiestnenie prezentačnej a vzdelávacej miestnosti je strategické vzhľadom na prítomnosť historického parku, ktorý bol v rámci projektu revitalizovaný. Žiaci, študenti a široká verejnosť tak získajú nielen prehľad o historických parkoch nachádzajúcich sa na území Trnavského kraja, ale budú mať aj reálny príklad ako možno zrevitalizovať historický park, zvýšiť jeho estetickú a spoločenskú hodnotu a zachovať ho pre budúce generácie.

Prezentácia historických parkov a prírodných fragmentov JMK pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť

Prezentácia historických parkov interaktívnou formou. Kým na slovenskej strane sa vytvorila jedna stála miestnosť pre prezentáciu historických parkov ležiacich v TTSK, na stane Hlavného cezhraničného partnera bola zvolená interaktívnejšia forma. Bolo vytvorených 16 ks prezentačných panelov o historických parkov JMK a jeden prezentačný altánok pre výstavu prírodné pamiatky a parky JMK. Týmto spôsobom budú výstupy projektu prezentované pre školy, inštitúcie a aj širokú verejnosť.

Vizualizácia a sprístupnenie mapovania historických parkov a prírodných fragmentov v Trnavskom a Juhomoravskom kraji - www.historickeparky.eu

Online forma prezentácie výstupov projektu. Bola vytvorená spoločná doména www.historickeparky.eu, ktorá zastrešuje všetky výstupy projektu. Jedná sa o online prezentáciu historických parkov ležiacich na území TTSK a JMK, vrátane fotodokumentácie, popisu, zaujímavostí, mapy.

V rámci projektu došlo k vytvoreniu a upevneniu udržateľných spoločných cezhraničných štruktúr a vzťahov prostredníctvom vytvorenia stabilnej kooperačnej siete za účelom prepojenia oboch krajov na báze riešenia problematiky ochrany prírody a krajiny v aspekte zachovania a revitalizácie krajinných prvkov s trvalou environmentálnou a historickou hodnotou. Nastavenie takých väzieb bude potenciálom pre utuženie spoluprác všetkých orgánov a zúčastnených organizácii na území oboch krajov, ktoré budú projektom dotknuté. Z toho dôvodu realizáciou projektových aktivít dôjde k cezhraničnému rozvoju spoluprác, ktorých východiskom sú investície do revitalizácie posledných zvyškov hodnotovej prírody na rozsiahlych zatavených aglomeráciách cezhraničného územia.

V rámci projektu došlo k vytvoreniu cezhraničného partnerstva medzi neziskovou organizáciou VITALITA n.o. LEHNICE (SR) a KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JIŽNÍ MORAVY (CR). Toto partnerstvo nie je založené prioritne na vypracovanie projektu a vzájomnú kooperáciu pri realizácii jednotlivých aktivít, ale predovšetkým k vzájomnej spolupráci pri udržateľnosti výstupu projektu. Okrem projektového partnerstva sa realizáciou projektu vytvorilo inštitucionálne partnerstvo aj medzi sieťami dotknutých odborníkov v oblasti (krajinní architekti, pamiatkari, environmentalisti z oboch dotknutých regiónov...), ktorí sa spoločne podieľali na dosiahnutí výstupov projektu navzájom sa spoznajú a budú môcť participovať na spoločných projektoch.